Menu Close

Coöperatie Zuidenwind

Zuidenwind is een coöperatie van burgers die een duurzame samenleving dichterbij willen brengen. De coöperatie is opgericht in 2011, telt zo’n 700 leden en werkt voornamelijk in Zuid-Nederland. Het hoofddoel van de coöperatie is: meer windenergie realiseren. Dat doen we samen met de lokale bevolking. De rendementen van onze molens vloeien naar de lokale gemeenschap en de leden van de coöperatie.

De coöperatieve principes

Bij een coöperatie bepalen de leden gezamenlijk het te voeren beleid. Zij houden ook toezicht op alles wat de coöperatie doet.
Dit zijn de zeven coöperatieve principes, waarop ook de Coöperatie Zuidenwind is gebaseerd:

 1. Open en vrijwillig lidmaatschap. Iedereen kan lid worden.
 2. Democratische controle. De algemene ledenvergadering beslist.
 3. De mogelijkheid van financiële participatie. Alleen leden kunnen desgewenst investeren in de coöperatie.
 4. Autonomie en onafhankelijkheid. Zuidenwind is alleen van de leden.
 5. Transparante informatieverstrekking. Zuidenwind geeft eerlijke en objectieve informatie.
 6. Samenwerking. Zuidenwind werkt nauw samen met andere (energie)coöperaties.
 7. Grote lokale betrokkenheid. Zuidenwind werkt samen met de lokale bevolking aan projecten. Ook de lusten blijven in de regio en dragen bij aan een grotere leefbaarheid.

Zie ook de website van de International Cooperative Alliance

Visie en missie

Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan gekoppelde klimaatproblemen. Naast een efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen. We zullen alle mogelijkheden moeten benutten die natuur en techniek ons bieden.

Zuidenwind ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van windenergie te stimuleren.
Wij werken volgens de idealen van de coöperatie. Ons werk is gestoeld op praktisch idealisme, met een gezond gevoel voor rendement en met oog voor mens en landschap.
Lees meer over de Visie en missie van Zuidenwind.

Bestuur

De algemene ledenvergadering kiest het bestuur. Het bestuur van Zuidenwind is als volgt samengesteld: 

Vacature

Voorzitter

Jan Willem Westra

Penningmeester

Geleen.

Chemisch technoloog en bedrijfseconoom. Combineerde in zijn loopbaan chemische techniek met bedrijfskunde/bedrijfseconomie.

Albert Jansen

Secretaris

Amsterdam/Ospel.

Socioloog en ingenieur, loopbaan in duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkeling van windenergie als adviseur bij het Rijk. Focus op nieuwe windparken en de ontwikkeling van de coöperatie en de coöperatieve beweging.

Andres Bauer

Andres Bauer

Algemeen bestuurslid

Nederweert.

Pottenbakker en antropoloog, expert in toepassen van de coöperatieve Zuidenwind-methode. Focus op burgerbetrokkenheid bij nieuwe parken en onderhoud van bestaande parken.

Thea Jedeloo

Algemeen bestuurslid

Roggel.

Enthousiaste natuurliefhebber en gediplomeerd hovenier. Focus op zorgvuldige natuurinpassing van de windparken.

Geert de Blecourt

Algemeen bestuurslid

Amersfoort.

Sociaal gedreven controller en accountant. Focus op financiële ontwikkeling en structuur.

Piet Sanders

Algemeen bestuurslid

Grubbenvorst.

Algemene bedrijfsvoering van productiebedrijven in de metaalbranche met als speerpunt duurzame inzet van arbeid en middelen. Focus op aansturing en begeleiding van het duurzaam inzetten van middelen uit de omgevingsfondsen van windparken bij Zuidenwind.

Belangrijke documenten

Coöperatie Zuidenwind is transparant in haar doen en laten.
Hieronder vindt u onze belangrijkste documenten.

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Privacyreglement
Participatiereglement
Formulier aankoop participaties
Laatste jaarverslag
Financieel plan

Werkgroepen en commissies

Zuidenwind heeft veel actieve leden. Behalve enthousiasme brengen zij ook expertise mee op tal van gebieden. Daar zijn wij heel blij mee, want er komt veel kijken bij ons werk!
Denkt u erover om ook als vrijwilliger actief te worden bij Zuidenwind? Kijk dan eens naar de verschillende werkgroepen en commissies hieronder. Misschien is er iets voor u bij.

Marjan Niëns vormt het hart van onze administratieve organisatie. Zij doet de leden- en financiële administratie en de administratie van de participaties. Marjan bereidt ook samen met de secretaris bestuursvergaderingen voor, en samen met het bestuur de ledenvergaderingen.

Commissie Financiën

De financiële commissie adviseert het bestuur inzake het te voeren financieel beleid. Concreet gaat het dan om bijv. met welke condities en aan welke partijen verkopen we onze stroom, hoe gaan we om met liquiditeitenbeheer, hoe structureren we de opbouw van de financiële reserves, en hoe financieren we nieuwe initiatieven.  
Jan Willem Westra coördineert deze commissie.

Projectontwikkeling

Voor plan- en projectontwikkeling is door Zuidenwind de projectontwikkelingsgroep opgezet. De leden van deze groep weten hoe projectontwikkeling werkt en wat de finesses zijn van de Zuidenwind-methode. De groep werkt aan projecten vanaf de voorbereiding tot en met de aanbesteding. Zodra duidelijk is dat een projectidee serieuze kans maakt op positieve bestuurlijke besluitvorming, wordt het nauwkeuriger gepland en begroot, en neemt iemand uit deze groep als projectleider de verantwoordelijkheid voor de voortgang – altijd gesteund door de hele groep.

In bijgaand schema zijn de fases waarin die projecten worden doorlopen, weergegeven.
Albert Jansen coördineert de projectontwikkeling.

Bouwteam

Per nieuwbouwproject formeert Zuidenwind een bouwteam dat de bouw van de nieuwe turbines organiseert. Meestal zijn er drie zaken die we afzonderlijk aanbesteden: de bouw, het civiele werk (wegen en fundering) en de elektrische aansluiting. Het bouwteam organiseert de afstemming tussen de drie partijen en zorgt dat iedereen op tijd en vooral ook veilig werkt. Het bouwteam controleert de kwaliteit, houdt toezicht tijdens de bouw en regelt meer en minder werk.

Onze projectleiders hebben een hogere beroepsopleiding en ervaring met civiel werk.
Het bouwteam Ospeldijk wordt geleid door Theo Ratering.

Onderhoudsgroep

De onderhoudsgroep zorgt dat de turbines optimaal draaien en produceren. Regelmatig inspecteren onze opzichters de molens. Ze bewaken bij toerbeurt digitaal de molens en schakelen de fabrikant in als er iets aan de hand is. Als de molens door een calamiteit, bijvoorbeeld ijsafzetting, zijn gestopt, gaan ze erop uit voor inspectie en starten ze de molens weer op. Ook zorgen zij voor een optimale afstelling van de molens, houden ze contact met het meetbedrijf en de netbeheerder.
Coördinator is Lei Veugelers.

Molenaars

Molenaars en molengidsen geven uitleg over de technische werking van windturbines aan geïnteresseerde bezoekers van de Coöperwiek. De molengidsen ontvangen de bezoekers bij de Coöperwiek en vertellen over de coöperatie Zuidenwind en onze molens.
Ze houden ook een eigen blog bij die een goed beeld geeft van hun werkzaamheden. De molenaarscommissie wordt geleid door Jo Kunnen.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie zorgt voor het uitdragen van Zuidenwind naar leden, omwonenden van molens en het algemene publiek. Dat gebeurt o.m. met een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief, persberichten, bewonersbrieven, via de website, social media en door het organiseren van open dagen.

Groengroep

De Groengroep bestaat uit leden die groene vingers hebben of willen krijgen. Hun belangrijkste taak is aanplant en onderhoud van het groen rond de windparken. Het onderhoud van het groen bestaat de eerste jaren vooral uit verzorgen van de jonge aanplant. Daarna verschuift het accent naar snoei- en oogstwerk. De Groengroep telt dertien leden. Als er meer handen nodig zijn, doen op oproepbasis ook andere leden van Zuidenwind mee. De Groengroep maakt ook de plannen en het ontwerp voor de natuurinpassing van onze molens. Ze houdt ook een eigen blog bij die een goed beeld geeft van de werkzaamheden
Coördinator van de Groengroep is Thea Jedeloo
Zie ook Windmolens en landschap.

Voorlichting en educatie

Zuidenwind vindt voorlichting over duurzaamheid, het coöperatieve denken en haar projecten belangrijk. Op verzoek verzorgen wij excursies, lezingen en schoolprojecten.

Zuidenwind Academie

De Zuidenwind Academie is onze werkgroep die de specifieke kennis van Zuidenwind verspreidt onder andere coöperaties, maar vooral ook politici en bestuurders. We geven lezingen en lessen door heel Nederland, maar vooral in Limburg en het aansluitende Noord-Brabant en Gelderland.

We richten ons vooral op de volgende onderwerpen:

 • Hoe ga je om met de bewoners en grondeigenaren in een geografisch gebied waar windenergie mogelijk is? Richt je vooral op het winnen van vertrouwen, organiseer de buurt en focus niet te veel op geld.
 • Vertrouw als coöperatie op je eigen kracht, je eigen lijn en de kracht van de coöperatieve samenwerking.
 • Maak als overheid beleid en geef je burgers ruimte om initiatieven te ontwikkelen.
 • Maak je beleid zó dat jouw inwoners niet met grote buitenlandse staatsondernemingen moeten concurreren.

De Academie speelt ook een belangrijke rol bij de opleiding van projectleiders in Limburg.

Excursies

Zuidenwind biedt groepen, verenigingen en families de mogelijkheid een excursie naar de Coöperwiek ( onze windturbine tussen Heibloem en Neer) te boeken. De excursie gaat over duurzame energie en windenergie in het bijzonder.
Een excursie kan bestaan uit louter een bezoek aan de molen, maar kan ook vooraf worden gegaan door een lezing op een locatie in de buurt van de molen.
Neem voor excursies contact op via info@zuidenwind.org.

Een voorbeeld is deze excursie van IVN-Roermond.

Scholen

Voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs organiseren we in samenwerking met het Bezoekerscentrum Leudal aparte excursies naar de Coöperwiek. Ook kunnen we speciale maatwerkprojecten verzorgen voor het voortgezet onderwijs.
Neem hiervoor contact op via info@zuidenwind.org.

Open inloop Coöperwiek

Op de derde zaterdag van de maanden juni t/m september is De Coöperwiek van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend voor publiek. U kunt dan vrijblijvend een kijkje komen nemen binnen in de mast. Er zijn molenaars en molengidsen aanwezig, die u alles kunnen uitleggen over de techniek van deze windmolen.
Aanmelden is niet nodig, de poort naar de molen rechts van de boerderij (Boerderijweg 6, Neer) staat op deze ochtenden open.

Partners en samenwerking

Landelijk
Zuidenwind is een van de oprichters van Energie Samen, de landelijke koepel van energiecoöperaties. Wij lobbyen bij ministeries en politiek voor de zaak van de coöperaties en voor democratisering van de energietransitie. De 50 % lokaal eigendom-regel is één van de concrete resultaten.
Zuidenwind maakt ook deel uit van de Nederlandse Coöperatieve Raad, de koepel van alle coöperaties in Nederland. We onderhouden verder goede contacten met grote windcoöperaties in den lande, zoals Betuwewind, De Windvogel, Meerwind en Delta Wind.

Regionaal
Samen met Weert Energie heeft Zuidenwind de koepel van Limburgse energiecoöperaties REScoop Limburg opgericht. Binnen REScoop helpt Zuidenwind bij de opleiding van projectleiders en de oprichting van een projectbureau.
We steunen lokale energiecoöperaties, waaronder Newecoop (Nederweert), Leudal Energie, Peel Energie (Peel en Maas) en Weert Energie. Vlak bij onze windparken werken we samen met Buurtcoöperatie Boerderijweg. Zuidenwind heeft geholpen bij de aanleg van snel internet en vertegenwoordigt de buurt ook bij ruimtelijke zaken. Verder steunen we dorpscoöperatie HELD – Heibloem Leefbaar en Duurzaam, die zich bezighoudt met de leefbaarheid van het dorp.

Lid worden

Als lid betaalt u bij uw aanmelding een eenmalige kapitaalinleg van €10 en vervolgens €10 per jaar aan contributie. U kunt lid worden door dit lidmaatschapsformulier in te vullen en te verzenden. U krijgt daarna een bevestiging met uw lidnummer toegestuurd. De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en in overeenstemming met ons privacyreglement.

Een leuk geschenk: het cadeaulidmaatschap
U betaalt eenmalig een kapitaalinleg van €10 en voor het eerste jaar €10 aan contributie. Het cadeau heeft dus een waarde van €20. U kunt het schenken door dit cadeaulidmaatschapformulier in te vullen en te verzenden (zie Contact). Indien u meerdere cadeaulidmaatschappen wilt schenken, vul dan per cadeaulidmaatschap één formulier in.
Na uw aanmelding stuurt Zuidenwind een speciale welkomstbrief aan degene aan wie u schenkt met uw eigen tekst, die u op het formulier kunt invullen. U krijgt van ons een bevestiging toegestuurd.

Investeren in wind

Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Een lid kan investeren door participaties van Zuidenwind te kopen. Participaties zijn feitelijk leningen aan de coöperatie. Lees daarom voor u gaat investeren eerst ons informatiememorandum. 

De coöperatie investeert het geld in eigen windenergieprojecten. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks een financieel plan vast en bepaalt dan ook de hoogte van het uit te keren dividend op een participatie. Sinds 2015 is jaarlijks 5% aan rente uitgekeerd, in 2020 zelfs 6%.

Het financieel plan geeft de financieringsbehoefte van de coöperatie weer. Het laat zien waarin de participaties zijn geïnvesteerd, hoeveel participaties er dit jaar worden uitgegeven en hoeveel participaties er dit jaar worden teruggekocht door de coöperatie.
Zuidenwind wil het participatiebezit zoveel mogelijk spreiden onder haar leden. Daarom kunnen leden die nog niet hebben geïnvesteerd en nieuwe leden, altijd maximaal 10 participaties (= €1.000)  kopen.

Investeringen in Zuidenwind vallen buiten het toezicht van de AFM. Een investering in Zuidenwind is niet helemaal vrij van risico. Lees vóór u participaties gaat kopen ons Informatiememorandum.

De documenten behorende bij dit memorandum zijn:

Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Wanneer u wilt investeren, vult u de participatie-overeenkomst in en geeft u aan, hoeveel participaties u wilt kopen. Deze overeenkomst stuurt u ondertekend naar administratie@zuidenwind.org. Tegelijk stort u het aankoopbedrag op de rekening van de Coöperatie Zuidenwind (zie Contact) o.v.v. uw lidnummer en het aantal aan te kopen participaties. Na ontvangst van de overeenkomst en het bedrag op onze rekening, ontvangt u een bewijs van participatie. Op dit bewijs staat het aantal door u gekochte participaties en de datum vermeld.

Onze collega windcoöperatie De Windvogel is in Vlaardingen de initiatiefnemer voor twee windmolens in het windpark Oeverwind.  U kunt mee-investeren door lid te worden van De Windvogel  Nadere informatie is ook beschikbaar: stuur een mailtje aan info@windvogel.nl