Over Zuidenwind

Zuidenwind is een coöperatieve vereniging van burgers. Iedereen kan lid worden. Het hoofddoel van de coöperatie is: meer windenergie realiseren. Dat doen we samen met de lokale bevolking. Ook de rendementen van een windmolen vloeien naar de lokale gemeenschap en de coöperatie.

Meer informatie over de coöperatie

Een burgercoöperatie is een vereniging van burgers, die samen een bepaald doel willen realiseren. Bij een coöperatieve vereniging bepalen de leden gezamenlijk het te voeren beleid. Zij houden ook toezicht op alles wat de coöperatie doet. Dit zijn de zeven coöperatieve principes, waarop ook de Coöperatie Zuidenwind is gebaseerd:

 1. Open en vrijwillig lidmaatschap. Iedereen kan lid worden.
 2. Democratische controle. De algemene ledenvergadering beslist.
 3. De mogelijkheid van financiële participatie. Alleen leden kunnen desgewenst investeren in de coöperatie.
 4. Autonomie en onafhankelijkheid. Zuidenwind is alleen van de leden.
 5. Transparante informatieverstrekking. Zuidenwind geeft eerlijke en objectieve informatie.
 6. Samenwerking. Zuidenwind werkt nauw samen met andere (energie)coöperaties.
 7. Grote lokale betrokkenheid. Zuidenwind werkt samen met de lokale bevolking aan projecten. Ook de lusten blijven in de regio en dragen bij aan een grotere leefbaarheid.

Hoe kunt u lid worden van Zuidenwind

Dat is heel eenvoudig. Als lid betaalt u bij uw aanmelding eenmalig een kapitaalinleg van € 10,- en vervolgens € 10,- per jaar aan contributie.  Het eerste jaar betaalt u dus zelf eenmalig totaal € 20,- en de daaropvolgende jaren € 10,- per automatische incasso.

Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat uw geld binnen is op bankrekening nummer NL97RABO 0131509551 van de Coöperatie Zuidenwind.. U krijgt daarna van ons een bevestiging met uw lidnummer toegestuurd.

Het inschrijfgeld van de leden vormt het werkkapitaal van de coöperatie. Met dat geld wordt de organisatie opgebouwd en kunnen we duurzame energieprojecten in Limburg realiseren. De coöperatie is betrokken bij diverse energie-initiatieven. U kunt lid worden door onderstaand lidmaatschapsformulier  in te vullen en te verzenden.

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en in overeenstemming met ons privacy-reglement.

 

Een aardig geschenk: het cadeaulidmaatschap Zuidenwind

U betaalt eenmalig een kapitaalinleg van € 10,- en  voor het eerste jaar € 10,- aan contributie. Het cadeau heeft dus een waarde van € 20,-. Na uw aanmelding stuurt Zuidenwind een speciale welkomstbrief aan degene aan wie u schenkt met uw eigen tekst, die u op het formulier kunt invullen. U krijgt van ons een bevestiging toegestuurd. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat uw geld binnen is op bankrekening nummer NL97RABO 0131509551 van de Coöperatie Zuidenwind.

U kunt het cadeaulidmaatschap schenken door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Indien u meerdere cadeaulidmaatschappen wilt schenken, vul dan a.u.b. per cadeaulidmaatschap één formulier in.

De door u verstrekte gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging en in overeenstemming met ons privacy-reglement.

Het bestuur van Zuidenwind

Het bestuur, van links naar rechts: Andres Bauer (bestuurslid), John Schoonbroodt (voorzitter), Jo Kunnen (bestuurslid), Albert Jansen (secretaris), Jan-Willem Westra (penningmeester), Marieke Manders (binnenkort ook op de foto).

De algemene ledenvergadering kiest het bestuur van de coöperatie.

Visie, missie en doel van Zuidenwind

Visie

Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan gekoppelde klimaatproblemen. Naast een efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen. Nu is dat aandeel nog minder dan 20%.

We zullen alle mogelijkheden moeten benutten die de natuur en de techniek ons bieden. Het is inmiddels bewezen dat opwekking van energie uit windmolens ook in Limburg een rendabele optie is.  Met een spreiding van projecten over heel Nederland draagt iedereen zijn steentje bij. Bovendien is er bij een goede spreiding van energieprojecten over alle provincies minder transport van energie noodzakelijk. Zuidenwind zet zich daarom ten volle in voor meer windenergie in Limburg.

Missie

Zuidenwind ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van windenergie te stimuleren. 

De coöperatie is een democratische organisatievorm om dit doel te kunnen bereiken. De leden bepalen immers het beleid van de coöperatie. Zij kunnen desgewenst ook zelf bijdragen aan de financiering van windparken en daarbij profiteren van de opbrengsten. 

Zuidenwind is een organisatie, gestoeld op praktisch idealisme, met een gezond gevoel voor rendement en met oog voor de mens en het Limburgse landschap. Zuidenwind wil burgers eerlijk en transparant informeren over alle aspecten van windenergie. Zij wil het draagvlak voor windenergie vergroten door omwonenden actief te betrekken bij de opzet en exploitatie van nieuw te ontwikkelen windparken. Zuidenwind wil haar kennis en ervaring ook inzetten om nieuwe projecten te initiëren en om andere energiecoöperaties te ondersteunen. Zij wil als professionele organisatie een betrouwbare partner zijn voor burgers, overheden en zakelijke partners.

Doel

Zuidenwind streeft in Limburg twee doelen na:

 1. Het stimuleren van een efficiënt gebruik van duurzame energie en
 2. het produceren van duurzame energie met name via windmolens.

 

Zuidenwind tracht deze doelen te bereiken

 1. door het geven van voorlichting en educatie over duurzame energie en
 2. door het ontwikkelen en realiseren van hoofdzakelijk windmolens op een coöperatieve wijze.

De aanpak van Zuidenwind

De coöperatieve aanpak van Zuidenwind verschilt in menig opzicht van de gangbare aanpak van projectontwikkelaars en beheermaatschappijen.

 • -Vanaf de start betrekken wij de omgeving bij onze projecten. Iedereen kan meedoen.
 • -Grondspeculatie gaan wij tegen door alle grondeigenaren in de omgeving van de turbine te betrekken bij de ontwikkeling van onze projecten en niet alleen die enkele eigenaar die toevallig een turbine op zijn eigendom toestaat.
 • -Onze projecten zijn en blijven in bezit van de coöperatie. Ze worden niet verkocht aan een investeerder ver weg.
 • -Leden van de coöperatie kunnen tegen een aantrekkelijk rendement in onze projecten investeren. Meer informatie hierover staat elders op onze website.
 • -De winsten van onze projecten komen voor een belangrijk deel ten goede aan de regio en dragen zo doende bij aan de het bevorderen van de leefbaarheid in de regio.
 • -Met de komst van windenergie krijgt de omgeving op deze wijze een inkomstenbron voor een periode van meer dan 15 jaar.
 • -Een deel van de winst wordt verder besteed aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten.
 • -De algemene ledenvergadering beslist uiteindelijk over al hetgeen er gebeurt.

Projecten van Zuidenwind

Zuidenwind wil in Limburg meer coöperatieve windmolens realiseren. Ultimo 2019 staat er één burgerwindmolen in geheel Limburg: de Coöperwiek in Neer. In Heibloem is Zuidenwind inmiddels gestart met de bouw van twee nieuwe windmolens. Gelijktijdig wordt hard gewerkt aan de realisatie van nog eens twee windmolens in Ospeldijk.

De bouw van windmolen de Coöperwiek

De Coöperwiek, de middelste windturbine in het Windpark Neer, is het eerste project dat Zuidenwind in 2015 met succes én in een recordtempo afrondde. Vanaf 1 september 2015 produceert deze windturbine geheel volgens verwachting ongeveer 4,5 miljoen kWh aan groene stroom. Dat is voldoende stroom voor circa 1500 huishoudens.

Meer informatie over bouw en de prestaties van de Coöperwiek vindt u elders op deze website.

 

Project Heibloem

Zuidenwind is op dit moment druk doende met de uitbreiding van het bestaande Windpark Neer. Hier staan vijf windmolens in één lijn. Zuidenwind gaat deze lijn richting Heibloem verlengen met twee windmolens, die volledig in coöperatief beheer worden gebouwd. 

Inmiddels zijn alle vergunningen binnen en is de bouw gestart. Het worden windmolens van het merk Nordex (type N 149). Naar verwachting zullen beide molens vanaf april 2020 groene stroom gaan leveren.

Rotorblad 74,5 meter!

De twee nieuwe windmolens hebben grotere wieken dan de Coöperwiek en ook een iets hogere mast. De molens brengen daardoor minstens twee keer zoveel groene stroom op als de Coöperwiek. Bij elkaar leveren deze twee nieuwe molens circa 20 miljoen kWh groene stroom per jaar; voldoende energie voor circa 7.000 huishoudens.

Volg het laatste nieuws van de bouw van Windpark Heibloem op windturbines in Heibloem.

Project Ospeldijk

In nauwe samenwerking met Newecoop – de energiecoöperatie Nederweert – en de  Waterleiding Maatschappij Limburg ontwikkelt Zuidenwind in Nederweert aan de Ospeldijk een viertal windmolens; twee worden eigendom van Newecoop en Zuidenwind en twee zijn van de Waterleiding Maatschappij Limburg. Inmiddels zijn alle noodzakelijke vergunningen voor dit project verleend. Begin 2020 zal de daadwerkelijke bouw starten.

De voortgang van de bouw is hier op de voet te volgen. De vier windmolens op het Park Ospeldijk zullen naar verwachting jaarlijks circa 40 miljoen kWh aan groene stroom gaan leveren; voldoende energie voor 14.000 huishoudens.

 

De Coöperwiek

De Coöperwiek heeft een masthoogte van 98 meter; de tiphoogte met rechtopstaande wiek van 46 meter bedraagt 144 meter. De firma Enercon bouwde de turbine. Het maximale vermogen van onze windmolen bedraagt 2,5 Megawatt (MW). De gemiddelde windsnelheid op ashoogte (98 meter) is zo’n 6 meter/seconde.

De Coöperwiek is met behulp van REScoopNL tot stand gekomen. Het was  een samenwerkingsproject van drie burgercoöperaties: MeerwindDe Windvogel en Zuidenwind. Op dit moment zijn er nog twee coöperaties eigenaar: Zuidenwind en Meerwind. Zuidenwind is voor 81% eigenaar, Meerwind voor 19%. De komende jaren neemt Zuidenwind ook deze aandelen over, zodat uiteindelijk Zuidenwind volledig eigenaar wordt van de Coöperwiek.

Prestaties van de Coöperwiek

April 2020 (330.774 kWh)
April 2020 (330.774 kWh)

 

 

 

 

 

 

Op deze site kunt u elke maand de actuele opbrengst van de Coöperwiek volgen. De grafiek hierboven laat de stroomproductie per dag zien. De rode lijn geeft de windsnelheid weer. 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de maandelijkse productie van de Coöperwiek sinds september 2015.

Molenaars

De molenaarscommissie van de Coöperatie Zuidenwind zorgt er voor dat de Coöperwiek in Neer optimaal draait en produceert. Tot nu toe met een geweldig resultaat. Regelmatig inspecteren de zes molenaars de molen. Jo Hobus houdt dagelijks gedetailleerd alle productieresultaten bij.

De molenaars van de Coöperwiek zijn:

 • Andres Bauer
 • Jos Hannen
 • Jo Hobus
 • Alex Janssen
 • Bas Korten
 • Jo Kunnen

Op 8 december 2015 hebben Jos Hannen, Albert Jansen, Alex Janssen en Jo Kunnen na een intensieve training het certificaat ‘Veilig klimmen en redden op hoogte’ gehaald. Met dit certificaat zijn zij bevoegd om gasten naar de gondel te begeleiden. Door maandelijkse trainingen houden zij hun vaardigheden op peil. In maart 2018 hebben deze vier molenaars een herhalingstraining gevolgd en is het certificaat verlengd. Sinds 2018 zijn Andres Bauer en Bas Korten de molenaarscommissie komen versterken. Ook zij hebben in maart 2018 het klimbrevet gehaald. 

Molengidsen

 

Naast gecertificeerde molenaars beschikt Zuidenwind ook over een viertal molengidsen. Dit zijn:

 • Léon Porankiewicz
 • Lei Veugelers
 • Eric Visschers
 • André Vollenberg

De molengidsen zijn actief bij het ontvangen en informeren van bezoekers aan de Coöperwiek. Een van de doelen van onze coöperatie is om iedereen die in windenergie geïnteresseerd is zo objectief mogelijke informatie te verstrekken. Jaarlijks bezoeken diverse scholen en verenigingen onze windmolen. Ze worden dan gastvrij door een molengids ontvangen en kunnen de molen van buiten en van binnen bekijken.

Sinds 2019 staat er bij de molen een afdak, zodat bij minder goed weer gasten toch droog te woord kunnen worden gestaan.

Een bezoek aan De Coöperwiek

Iedereen die een keer een bezoek aan een windmolen wil brengen is welkom. Leden van Zuidenwind kunnen zelfs onder begeleiding van een gecertificeerd molenaar een klimtocht naar de gondel op 98 meter hoogte maken.

Open inloop elke derde zaterdag van de maand

De Coöperwiek is iedere derde zaterdagochtend van de maand (met uitzondering van de maanden november t/m februari) van 10.00 uur tot 12.00 uur geopend voor publiek. U kunt dan geheel vrijblijvend een kijkje komen nemen binnen in de mast. Er zijn molenaars en molengidsen aanwezig, die u alles kunnen uitleggen over de techniek van deze moderne windmolen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. De poort naar de (middelste) molen rechts van de boerderij staat op deze ochtenden open.

Excursies naar de gondel voor leden

In beperkte mate bestaat er bij goed weer (en weinig wind) de mogelijkheid voor leden om een bezoek te brengen aan de gondel van de molen op 98 meter hoogte. Een bezoek aan de gondel  duurt  ongeveer 45 minuten.

Geïnteresseerde leden dienen zich hiervoor vooraf te melden via info@zuidenwind.org. Een bezoek aan de gondel geschiedt geheel op eigen risico en vindt plaats onder de deskundige begeleiding van twee gecertificeerde molenaars van Zuidenwind.

Excursies voor groepen

Het is mogelijk om met een groep / vereniging / familie een excursie naar onze windturbine in Neer te boeken. Een excursie gaat natuurlijk over duurzame energie en windenergie in het bijzonder. Een excursie kan bestaan uit louter een bezoek aan de molen, doch kan ook vooraf worden gegaan door een lezing op een locatie in de buurt van de molen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op via info@zuidenwind.org.

Een voorbeeld is de excursie van IVN-Roermond 

Excursies voor scholen

Voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs organiseren we in samenwerking met het Bezoekerscentrum Leudal aparte excursies naar de Coöperwiek. Neem hiervoor vrijblijvend contact op via info@zuidenwind.org.

Investeren in wind

Als lid kunt u investeren in  Zuidenwind. Met deze investeringen bouwen we op dit moment de nieuwe coöperatieve windparken Heibloem en Ospeldijk. De algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van het uit te keren dividend op een participatie. Sedert 2015 is tot nu toe jaarlijks 5% aan rente uitgekeerd.

De wijze van investeren is geregeld in het Participatiereglement van Zuidenwind. Meer informatie vindt u ook in de Toelichting op het Participatiereglement.

Hoe kun je investeren?

Door het kopen van participaties kunt u bij Zuidenwind investeren in windenergie. Elke participatie heeft een waarde van € 100,–. Jaarlijks beslist de algemene ledenvergadering hoeveel nieuwe participaties er worden uitgegeven en hoeveel participaties door de coöperatie kunnen worden teruggekocht.

Er geldt nu een investeringsstop!

Op dit moment geldt er een investeringsstop. Voor de realisatie van beide windparken is voldoende geld binnengehaald. Zodra zich nieuwe projecten aandienen, zal de investeringsstop worden opgeheven. Er is één uitzondering: leden die nog niet hebben geïnvesteerd en nieuwe leden kunnen ondanks de investeringsstop nog maximaal 10 participaties (= € 1.000,-)  kopen.

Hoe kan ik participaties kopen?

Investeren in Zuidenwind is voorbehouden aan leden. Wanneer u wilt investeren, vult u de participatieovereenkomst in en geeft u aan, hoeveel participaties u wilt kopen. Deze overeenkomst stuurt u ondertekend op naar administratie@zuidenwind.org.

Tegelijk stort u het aankoopbedrag op de rekening van de Coöperatie Zuidenwind (IBAN:  NL97 RABO 0131509551) onder vermelding van uw lidnummer en het aantal aan te kopen participaties. Na ontvangst van de participatieovereenkomst en het bedrag op onze rekening ontvangt u een bewijs van participatie. Op dit bewijs staat het aantal door u gekochte participaties vermeld.

Investeringen in Zuidenwind vallen buiten het toezicht van de AFM. Een investering in Zuidenwind is niet helemaal vrij van risico. Het kan altijd meer of minder waaien. In 2015, 2016, 2017 en ook over 2018 keerde Zuidenwind 5 % dividend uit over alle participaties.

Heeft u nog vragen hierover dan kunt u deze altijd via ons contactformulier stellen.

Veel gestelde vragen en Nieuwsbrieven

Misschien zit uw vraag tussen veel al eerder gestelde vragen. Anders kunt u altijd via ons contact-formulier (zie bij Contact) uw vraag aan ons stellen. We zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Bekijk de antwoorden op eerder gestelde vragen.

Periodiek verzorgt het bestuur van de coöperatie een nieuwsbrief met actuele informatie over Zuidenwind. U kunt zich hieronder aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Zuidenwind

Alle tot nu toe verschenen nieuwsbrieven zijn hieronder weergegeven. Zij geven een prachtig beeld van alle activiteiten van Zuidenwind gedurende de afgelopen jaren.

Alle Nieuwsbrieven

Gegevens van Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A.

 • Adres: Pannenweg 243;    6031RK Nederweert
 • BANK:  IBAN NL97 RABO 0131 5095 51
 • KvK nummer: 53242130 / BTW: 8508.06.781.B.01
 • Email: info@zuidenwind.org

Contactformulier

Met  onderstaand formulier kunt u via e- mail vragen aan ons stellen. Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Lidmaatschapsformulier

Cadeaulidmaatschapsformulier

Enkele belangrijke documenten van de coöperatie

De Coöperatie Zuidenwind is transparant in zijn doen en laten. De verslagen van de voorbije algemene ledenvergaderingen kunnen via ons contactformulier door leden van de coöperatie worden opgevraagd. 

Alle berichten