2017
5 oktober
Informatieavond in Ospeldijk

Dorpsraad, gemeente, NEWECOOP en WML organiseren samen het gesprek met de omgeving over de windplannen in Ospeldijk/Platveld.

2017
6 oktober
Informatiebrief infoavond naar alle aanwezigen gestuurd

Aanwezigen krijgen een informatiebrief met nog een keer nadere uitleg over procedure en geldstromen, en de vertoonde Powerpoint-presentatie.

2017
1 november
Informatieavond voor bewoners aan de overkant Noordervaart en Platveld

Uitleg van plannen en procedures gericht op bewoners aan de overkant Noordervaart en Platveld, in gemeenschapshuis d’n Binger in Meijel. De uitnodiging aan alle omwonenden aan de overkant Noordervaart worden per post verstuurd, inwoners Platveld worden via hun buurtvereniging geïnformeerd.

2017
4 november
Informatiebrief voor Stokershorst en Platveld

Omwonenden worden geïnformeerd over het plan, participatie en geldstromen.

2018
30 januari
College B&W besluit dat een aanmeldnotietie m.e.r. beoordeling volstaat

2018
1 en 8 februari
Twee informatiebijeenkomsten over voortgang Ospeldijk

De hele omgeving van windprojectgebied wordt uitgenodigd (binnen 2 km). Doel: bespreken  voortgang van de plannen en deelname als lid voor een klankbordgroep. Met twee opeenvolgende bijeenkomsten worden deze kleinschaliger en is er meer ruimte voor individuele inbreng.

2018
1 maart
Brief met stand van zaken aan alle omwonenden binnen 2 km

Rondzendbrief aan alle omwonenden met stand van zaken en uitnodiging voor volgende informatieavond op 28 maart. Het plan is gereed en iedereen kan het downloaden, de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. De gemeente gaat besluiten.

2018
22 maart
Grondeigenaren worden geïnformeerd

Grondeigenaren worden geïnformeerd over de stand van zaken en worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 5 april

2018
23 maart
Ontwerp omgevingsvergunning ligt ter inzake

De gemeente heeft op 13 maart de aanvraag omgevingsvergunning getoetst en legt op 23 maart haar voornemen om een vergunning af te geven voor aan het publiek. In de volgende 6 weken kan eenieder een zienswijze op dit besluit indienen.

.

2018
28 maart
Bijeenkomst omwonenden WP Ospeldijk

De bijeenkomst in de Meule kent een grote opkomst en geanimeerde gesprekken.

2018
4 april
Informatiebrief omwonenden

Brief met stand van zaken en verslag van 28-3 naar alle omwonenden. Doel: in gesprek blijven en participeren.

Ga verder met tijdlijn 'Omgevingsproces WP Ospeldijk (vervolg)'