Beleidsontwikkeling

2015
context
Waarom windenergie in Midden-Limburg?

De ontwikkeling van windenergie in Limburg valt onder groter, mondiale ontwikkelingen:
- Het akkoord van Parijs (2015), waarin wordt afgesproken de mondiale opwarming te beperken.
- De Nederlandse vertaling van deze wereldwijde afspraken in het Klimaatakkoord, met doelstellingen voor 2020.
- Voor Limburg betekende dat de bouw van 95,5 megawatt aan windenergie. Dat is relatief weinig vergeleken met andere provincies. Zo moet Flevoland bijna 1400 Megawatt opleveren. Voor heel Nederland geldt dat er in 2020 6000 megawatt gebouwd moet zijn.

2015
22 april
Leudal, Weert en Nederweert gaan samen locaties voor windenergie zoeken

Het beleidskader voor het verkrijgen van planologische medewerking van het bevoegd gezag zijn de volgende vier uitgangspunten.
- De omgeving speelt een actieve rol bij ontwikkeling en exploitatie van windpark.
- De opbrengsten vloeien maximaal terug in het gebied. Dit kan worden bereikt door bij voorkeur een substantieel deel coöperatief te ontwikkelen.
- Grondspeculatie dient te worden voorkomen, dus in één zoekgebied slechts één project.
- Er dient een goed ruimtelijk plan gemaakt te worden (ontwerpprincipes en landschap).

2015
21 mei
Zuidenwind start lobby bij gemeente Nederweert, zoekt samenwerking met zuster-coöperatiess

Zuidenwind dient een principeverzoek in om medewerking van B en W van Leudal bij het samen zoeken naar locaties voor burgerwindparken en het vaststellen van een ruimtelijk ontwikkelingskader. Dit verzoek is gericht op de discussies tussen de gemeenten en de Provincie. Doel is om samen met Weert en Nederweert en de Provincie zoek-locaties te bepalen voor de ontwikkeling van coöperatieve burgerwindparken, in elke gemeente één. Zuidenwind vraagt het volgende:
• Voor deze zoeklocaties het ruimtelijk ontwikkelingskader als volgt vast te stellen, namelijk om uitsluitend planologische medewerking te verlenen aan één ruimtelijk samenhangend windpark plan, dat als één project wordt uitgevoerd, gebouwd en beheerd;
• Straks bij gebleken geschiktheid, voor deze locatie(s) de bestemming zodanig te wijzigen dat het oprichten en exploiteren van windinstallaties c.a. voor het opwekken van duurzame energie mogelijk wordt.
• De uitwerking van de plannen en het project hiervoor actief te begeleiden en te faciliteren, zo mogelijk in een publiek-private samenwerking.
• Te besluiten windenergie in uw gemeente alleen dan toe te staan wanneer de exploitatie ervan in coöperatief eigendom van de burgers van de gemeente verzekerd is.

Dit verzoek is ook de start van samenwerking tussen de coöperaties Zuidenwind, Weert Energie, Leudal Energie en Peel Energie, uitmondend in de oprichting van REScoop Limburg op 1-12 2015.

2015
22 oktober
Coöperaties maken nieuwe aanpak windenergie-beleid bekend

Coöperaties bespreken hun voorstel voor locaties en coöperatieve aanpak met de Provincie en gemeenten in Midden-Limburg

2015
30 november
Zuidenwind vraagt Provincie financiële steun voor coöperatieve windenergie-ontwikkeling

Alle vier de coöperaties gaan samen de coöperatieve aanpak windenergie uitwerken. Het Plan van Aanpak omvat versterking coöperaties, sociale innovatie, planologische vernieuwing en draagvlakontwikkeling

2015
9 december
Oprichting REScoop Limburg

De coöperaties Weert Energie, Peel Energie, Leudal Energie en Zuidenwind richten hun regionale koepel op. Doel is om samen sterk te staan om in elke gemeente tenminste één windpark te ontwikkelen met de coöperatieve aanpak.

Zie de website van REScoop Limburg. (Deze link opent een nieuw tabblad in de browser; sluit dat tabblad om hier terug te keren).

2016
1 januari
Zuidenwind start uitvoering coöperatieve windontwikkeling (‘Duurzaam Door’)

De coöperaties overleggen in enkele workshops met Provincie en gemeenten over de voorwaarden om windenergie met steun van de omgeving te ontwikkelen. Ze pleiten voor een sociaal-innovatieve aanpak waarbij de coöperaties samen met de omgeving de regie over de ontwikkeling krijgen.

2016
januari t/m april
Provincie en Midden-Limburgse gemeenten coördineren aanpak windenergie

Samenwerking tussen Leudal, Weert, Nederweert, Peel en Maas en de Provincie. Elke gemeente stelt eenzelfde beleid vast, elke gemeente voert tenminste één project uit. Elke gemeente steunt de vier uitgangspunten. Accent op coöperatieve aanpak van onderop. Belangrijke kans/rol voor de coöperaties. De Provincie steunt dit proces met kennis,  menskracht en coördinatie. Ze stelt een versnellingsteam aan. Windontwikkeling is een kwestie van beleid, niet van de vrije markt.

2016
4 april
Themaraad Nederweert over duurzame energie

De ontwikkelwijze en noodzaak van windenergie worden besproken met het publiek . Voorbereiding op raadsbesluit over beleidskader windenergie. Dergelijke bijeenkomsten worden ook in Leudal, Peel en Maas en Weert gehouden. Elke gemeente stelt haar eigen beleid vast met als kern de vier uitgangspunten.

2016
19 april
Gemeenteraad Nederweert stelt richtlijnen vast voor windenergie-initiatieven

Na Leudal (14 maart) stelt nu ook Nederweert de vier uitgangspunten vast in een beleidskader windenergie. Dit vormt de start van een uitvraag naar initiatieven die het beste voldoen aan de vier gezamenlijk vastgestelde criteria. In Leudal, Weert en Peel en Maas loopt een gelijksoortige uitvraag.

2016
19 april
Gemeenten stellen samen beleidskader op

Op 22-4-2015 melden Leudal, Nederweert en Weert dat men samen op zoek gaat naar locaties voor windenergie. Dit doen zij om aan de opgave van de Provincie te voldoen om conform het landelijke beleid voldoende wind op land te realiseren.
In de loop van het jaar vinden er tussen deze gemeenten, aangevuld met Peel en Maas en de Provincie, diverse gesprekken plaats over samenwerking en gezamenlijk beleid inzake windenergie. Begin 2016 is er een gezamenlijk uitgestippeld beleid dat in de vier gemeenteraden wordt vastgesteld. Leudal is de eerste gemeente die in maart 2016 de beleidsuitgangspunten vaststelt. Nederweert volgt op 19 april 2016.

Ga verder met de tijdlijn 'Beleidsuitvoering'