Omgevingsproces WP Ospeldijk (vervolg)

2018
5 april
Bijeenkomst met grondeigenaren en bewoners projectgebied

In een presentatie wordt uitgelegd hoe het plan verder gaat. Grondeigenaren tekenen een samenwerkingsovereenkomst

2018
3 mei
Einde tervisielegging - Gemeente wijst zienswijzen af

Na de periode waarin de plannen ter inzage liggen kunnen er géén zienswijzen meer worden ingediend. De zienswijzen die zijn ingediend worden door de gemeente besproken met de indieners en beantwoord in een Nota van antwoord zienswijzen.

De gemeente heeft de zienswijzen beoordeeld en afgewezen. De indieners staat nu nog beroep bij de Raad van State open.

2018
16 juli
Besluit omgevingsvergunning

De gemeente geeft de twee omgevingsvergunningen voor windpark Ospeldijk Oost en West af. Deze worden op 20 juli gepubliceerd. De indieners van zienswijzen staat nu nog beroep bij de Raad van State open.

2018
28 juni
Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Zestien inwoners uit Platveld en Ospeldijk voeren overleg over de voortgang van de plannen. Gedurende de bouw komen zij 10x bij elkaar. Voor deelname zijn er speciale uitnodigingen uitgegaan naar de overkant van de Noordervaart/Stokershorst. Ook de indieners van zienswijzen uit Platveld nemen op uitnodiging deel aan de klankbordgroep.

2018
3 juli
Gemeenteraad geeft ‘Verklaring van geen bedenkingen’

De raad van Nederweert heeft geen bedenkingen om de vergunningsprocedure te starten.

2018
19 augustus
Zienswijze over Kiekendief ingediend

2018
19 november
Keukentafelgesprekken Stokershorst

Inwoners worden persoonlijk uitgenodigd voor deelname aan de klankbordgroep en  inrichting Omgevingsfonds. Het is steeds mogelijk ook persoonlijke uitleg te krijgen van de omgevingsmanager van het windplan, Andres Bauer.
Stokershorst wordt niet overgeslagen  Bezoeken aan Van Reeth en fam. Dings.

2018
21 november
Buurtbijeenkomst Ospeldijk

Voor de bijeenkomsten worden omwonenden standaard uitgenodigd, maar vaak ook per persoonlijke mail, zoals voor deze bijeenkomst.

2019
7 februari
Raad van State wijst zienswijze ‘Kiekendief’ af

De vergunning voor de bouw van het windpark is hiermee onherroepelijk.

2021
december
Werving adviescommissie “Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk”

In de Hallo van december 2021 werd een oproep geplaatst voor de werving van leden voor de Adviescommissie “Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk”. Het profiel voor een lid van de adviescommissie was gericht op personen die een maatschappelijke functie vervulden in omgeving van het windpark. Specifiek werd gezocht naar leden die een actieve relatie vervullen in een dorpsoverleg of app-groep binnen die gemeenschappelijke omgeving.

Maar liefst 8 personen melden zich om zitting te nemen in de adviescommissie. Alle 8 hebben een nauwe relatie met de directe omgeving van het Windpark Ospeldijk.

2022
8 februari
Oprichting adviescommissie “Omgevingsfonds Windpark Ospeldijk”

In Gasthuys De Peel in Ospeldijk werd op 8 februari 2022 de nieuwe adviescommissie geïnstalleerd en werd er door middel van een presentatie dieper ingegaan op de doelstellingen, kaders en criteria van het Omgevingsfonds Ospeldijk.

Op die eerste kennismakingsbijeenkomst werd er al enthousiast gediscussieerd over de mogelijkheden en de vraag om de omgeving te laten profiteren en daadwerkelijk te steunen met initiatieven die gericht zijn op duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dat dit naadloos aansluit bij de coöperatieve gedachte van de Zuidenwindmethode mag gezegd worden. Dit alles kan gerealiseerd worden door het beschikbaar stellen van geldmiddelen uit het Omgevingsfonds.

Inmiddels zijn de eerste projectaanvragen binnengekomen en is het aan de adviescommissie de schone taak om die aanvragen te beoordelen en te bezien of deze passen binnen de gestelde criteria van het omgevingsfonds en aansluiten bij het gedachtegoed van de Zuidenwindmethode.

Ga verder met de tijdlijn 'Campagnes'