Coöperatie Zuidenwind

Zuidenwind is een coöperatie van burgers die een duurzame samenleving dichterbij willen brengen. De coöperatie is opgericht in 2011, telt zo’n 700 leden en werkt voornamelijk in Zuid-Nederland. Het hoofddoel van de coöperatie is: meer windenergie realiseren. Dat doen we samen met de lokale bevolking. De rendementen van onze molens vloeien naar de lokale gemeenschap en de leden van de coöperatie.

De coöperatieve principes

Bij een coöperatie bepalen de leden gezamenlijk het te voeren beleid. Zij houden ook toezicht op alles wat de coöperatie doet.
Dit zijn de zeven coöperatieve principes, waarop ook de Coöperatie Zuidenwind is gebaseerd:

  1. Open en vrijwillig lidmaatschap. Iedereen kan lid worden.
  2. Democratische controle. De algemene ledenvergadering beslist.
  3. De mogelijkheid van financiële participatie. Alleen leden kunnen desgewenst investeren in de coöperatie.
  4. Autonomie en onafhankelijkheid. Zuidenwind is alleen van de leden.
  5. Transparante informatieverstrekking. Zuidenwind geeft eerlijke en objectieve informatie.
  6. Samenwerking. Zuidenwind werkt nauw samen met andere (energie)coöperaties.
  7. Grote lokale betrokkenheid. Zuidenwind werkt samen met de lokale bevolking aan projecten. Ook de lusten blijven in de regio en dragen bij aan een grotere leefbaarheid.

Zie ook de website van de International Cooperative Alliance

Visie en missie

Duurzaamheid is het sleutelwoord voor het oplossen van ons energievraagstuk en de daaraan gekoppelde klimaatproblemen. Naast een efficiënt en spaarzaam gebruik van energie zal het aandeel van duurzame bronnen in de totale energievoorziening drastisch moeten toenemen. We zullen alle mogelijkheden moeten benutten die natuur en techniek ons bieden.

Zuidenwind ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van windenergie te stimuleren.
Wij werken volgens de idealen van de coöperatie. Ons werk is gestoeld op praktisch idealisme, met een gezond gevoel voor rendement en met oog voor mens en landschap.
Lees meer over de Visie en missie van Zuidenwind.

Bestuur

De algemene ledenvergadering kiest het bestuur. Het bestuur van Zuidenwind is als volgt samengesteld: 

Jan Willem Westra

Penningmeester

Geleen.

Chemisch technoloog en bedrijfseconoom. Combineerde in zijn loopbaan chemische techniek met bedrijfskunde/bedrijfseconomie.

Gerard Tummers

Secretaris

Sittard

Commercieel manager met ervaring in Logistiek, Inkoop en Verkoop.

Streeft altijd naar optimaal resultaat, waarbij continue aandacht is voor alle belanghebbenden in een proces.  

Albert Jansen

Algemeen bestuurslid

Amsterdam/Ospel.

Socioloog en ingenieur, loopbaan in duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkeling van windenergie als adviseur bij het Rijk. Focus op nieuwe windparken en de ontwikkeling van de coöperatie en de coöperatieve beweging.

Andres Bauer

Algemeen bestuurslid

Nederweert.

Pottenbakker en antropoloog, expert in toepassen van de coöperatieve Zuidenwind-methode. Focus op burgerbetrokkenheid bij nieuwe parken en onderhoud van bestaande parken.

Thea Jedeloo

Algemeen bestuurslid

Roggel.

Enthousiaste natuurliefhebber en gediplomeerd hovenier. Focus op zorgvuldige natuurinpassing van de windparken.

Geert de Blecourt

Algemeen bestuurslid

Amersfoort.

Sociaal gedreven controller en accountant. Focus op financiële ontwikkeling en structuur.

Belangrijke documenten

Coöperatie Zuidenwind is transparant in haar doen en laten.
Hieronder vindt u onze belangrijkste documenten.
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Privacyreglement
Participatiereglement
Formulier aankoop participaties
Financieel plan