De coöperatie

Zuidenwind is een coöperatieve vereniging van burgers met als werkgebied Limburg. Momenteel tellen we ruim 200 leden. De coöperatie wil windenergie realiseren in Midden-Limburg. Voor een bedrag van €10 per jaar bent u lid van de coöperatie. In het eerste jaar betaalt u tevens eenmalig €10 kapitaalinleg. Het eerste jaar betaalt u dus €20.

U kunt als lid vervolgens investeren in Zuidenwind. Dat doet u door geld te lenen aan de coöperatie. De coöperatie Zuidenwind investeert deze gelden in duurzame energieprojecten. Het eerste project van de coöperatie is de vijfde turbine in windpark Neer. Die investering in de windturbine rendeert goed. De lening van Zuidenwind aan de Coöperwiek levert een rente van 5% per jaar op. Daarnaast ontvangt de coöperatie nog winst.

Met de leningen van de leden en de winst uit de windturbine kan Zuidenwind investeren in meer duurzame energie in Limburg in handen van burgers. Over uw lening die 5 tot 15 jaar vaststaat, ontvangt u een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Deze rente bedroeg over 2015, 5%. Over 2016 verwachten we eenzelfde percentage, maar dat wordt op de eerste ALV in 2017 vastgesteld.

Ook kunt u zelf meedoen om in Limburg meer windmolens te realiseren, door lid te worden van onze coöperatie. Met het geld en uw inbreng bouwen wij aan een duurzame en onafhankelijke energievoorziening van Limburg.

 

Burgercoöperatie
Een burgercoöperatie, is een coöperatieve vereniging met Uitgesloten Aansprakelijkheid (U.A.). De coöperatieve vereniging is een reeds lang bestaand en beproefd concept, vanouds bekend uit de land- en tuinbouw. Burgers verenigen zich om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Bij een coöperatieve vereniging zijn de leden gezamenlijk de eigenaren van de coöperatie en maken samen het beleid. Zij houden toezicht en zij beslissen over de investeringen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Dit zijn de 7 coöperatieve principes waarop onze vereniging gebouwd is:

1. Open en vrijwillig lidmaatschap                                                Iedereen kan lid worden
2. Democratische controle door de leden                                   De Algemene Ledenvergadering beslist
3. Economische participatie van de leden                                   De leden kunnen investeren in de coöperatie
4. Autonomie en onafhankelijkheid                                               Zuidenwind is alleen van de leden
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking                       Zuidenwind steunt kennisontwikkeling van haar leden
6. Samenwerking tussen coöperaties                                          Wij werken samen met andere burger-energiecoöperaties
7. Betrokkenheid van de gemeenschap                                       Zuidenwind zet de opbrengsten in voor de omgeving

REScoopNL

Zuidenwind krijgt bij de ontwikkeling en realisatie van haar plannen ondersteuning en begeleiding van REScoopNL, het netwerk van burger-energiecoöperaties in Nederland. Zuidenwind is lid van REScoopNL en onderschrijft het Charter van REScoopNL. Dit Charter is vastgesteld door de International Coöperative Alliance (ICA) van de VN. Niet alleen de burger-energiecoöperaties in Nederland onderschrijven dit charter, ook in Europa zijn veel burger-energiecoöperaties die deel uitmaken van deze beweging. Zie daarvoor REScoop.eu.

REScoopNL is opgericht zodat de coöperaties met elkaar zorgen dat er géén burgerinitiatief rond Duurzame Energie verloren hoeft te gaan door gebrek aan kennis of kapitaal. Coöperaties helpen elkaar. De coöperaties in Midden-Limburg hebben samen REScoop Limburg opgericht met hetzelfde doel.

In dat kader werken de coöperaties samen. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat bij de bouw van windturbines in Limburg er altijd burgers actief betrokken zijn en de revenuen van deze ontwikkeling ten goede komen aan de buurt en de burgers in de regio. U kunt hieraan bijdragen door actief lid te worden van Zuidenwind.