Leningen / participaties van leden blijven welkom!

Wanneer u lid bent, kunt u geld lenen aan de coöperatie. Alleen met behulp van leningen van leden kan de coöperatie zijn doelen verwezenlijken. Dankzij leningen van heel veel leden kon de Coöperatie Zuidenwind in 2015 De Coöperwiek in Neer bouwen, samen met coöperaties De Windvogel en Meerwind. Deze drie coöperaties bundelden hun krachten om zo over voldoende kennis en financiële middelen te beschikken voor de bouw van deze prachtige windmolen. Sedert 1 september 2015 draait deze molen zijn rondjes en levert zo ongeveer 5 miljoen kWh per jaar op.

De Coöperwiek is de eerste burger-windmolen die in Limburg is gebouwd. De windmolen is 100% eigendom van burgers! Als lid bent u via de coöperatie mede-eigenaar van deze windmolen. De verwachting is, dat het geld van de leden een mooi rendement blijft opleveren (schatting ca. 5% per jaar). Dit rendement is afhankelijk van vele factoren en kunnen we niet onvoorwaardelijk garanderen. Ieder jaar bepalen de leden op de algemene ledenvergadering, samen met het bestuur, het rendement. Ook u hebt als lid hierin een stem.

Geld lenen via participaties

Tot 1 januari 2018  konden leden via gewone leningen geld aan de coöperatie lenen. Vanaf 1 januari 2018 gebeurt dat lenen via het kopen van participaties. Om aan de strengere regelgeving van de Wet financieel toezicht te voldoen, heeft de algemene ledenvergadering op 30 september 2017 het participatiereglement vastgesteld. Op basis van dit reglement worden jaarlijks door de coöperatie participaties (van € 100) uitgegeven, die leden kunnen kopen. Voor participaties geldt in principe dezelfde rendementsverwachting als voor de leningen van vóór 1 januari 2018.

Inmiddels hebben nagenoeg alle leden gevolg gegeven aan het verzoek om hun leningen per 1 januari 2018 om te zetten in participaties. Jaarlijks bepaalt de algemene ledenvergadering door vaststelling van het financieel jaarplan, hoeveel nieuwe participaties er – afhankelijk van de op stapel staande plannen – kunnen worden uitgegeven en hoeveel er kunnen worden teruggekocht. Leden kunnen ook onderling participaties uitwisselen. Meer informatie over het participatiereglement vindt u hier. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot Jo Kunnen, bestuurslid van Zuidenwind via kunnen.j@kpnplanet.nl.

Wat zijn de regels voor het lenen?

Op grond van het participatiereglement gelden voor de uit te lenen bedragen de volgende grondregels:

  • Het geld wordt in principe voor onbeperkte tijd beschikbaar gesteld. Mocht u uw ingezette bedrag op enig moment terugwensen, dan kunt u uw participaties aan andere leden verkopen of terugverkopen aan de coöperatie. Jaarlijks wordt in het financieel jaarplan bepaald, hoeveel nieuwe participaties er worden uitgegeven en hoeveel participaties er worden teruggekocht c.q. afgelost.
  • Het rendement wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Zuidenwind.
  • De coöperatie streeft naar een jaarlijks rendement van 5%. Garanties kunnen we daarover niet geven, omdat het jaarlijks rendement van vele factoren afhankelijk is.
  • Informatie over de actuele plannen van de coöperatie vindt u op onze site en in onze nieuwsbrieven. Als lid bent u natuurlijk ook altijd welkom op onze ledenvergaderingen. Daar kunt u meebeslissen over het beleid van de coöperatie.

Hoe gaat geld lenen in zijn werk?

Als u mee wilt doen en geld wilt lenen voor nieuwe productie van duurzame energie, moet u eerst lid zijn van de coöperatie Zuidenwind. Alleen leden kunnen participaties kopen.

Bent u nog geen lid, meld u zich dan hier eerst aan als lid.

Bent u al lid?

  1. Dan kunt u geld lenen door participaties te kopen. Vult u daarvoor eerst de participatie-overeenkomst in en zend deze in tweevoud naar:

                   Secretaris Coöperatieve Vereniging Zuidenwind
                   Pannenweg 243
                   6031 RK  NEDERWEERT

In deze participatie-overeenkomst geeft u aan welk bedrag u aan de coöperatie wilt lenen door het kopen van participaties. U kiest zelf welk bedrag u wilt lenen aan de coöperatie. Het bedrag moet altijd een veelvoud van
€ 100,– zijn.

  1. Dit bedrag kunt u vervolgens overmaken op bankrekening NL97 RABO 0131 5095 51 t.n.v. Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A., Nederweert.
  2. Na ontvangst van uw getekende participatie-overeenkomst en van uw aankoopbedrag, ontvangt u ook de door het bestuur ondertekende participatie-overeenkomst retour, alsmede een bewijs van het aantal gekochte participaties.

Voor aanvullende vragen kunt u  contact opnemen met onze voorzitter, via telefoonnummer 0475 – 451 961, of per mail, voorzitter@zuidenwind.org of met de secretaris, via telefoonnummer 06 – 3309 9553, of per mail secretaris@zuidenwind.org.