Algemene Vergadering Zuidenwind van 18 november 2023 druk bezocht

Positieve discussies en gesprekken kenmerken de bijeenkomst

Ruim 100 leden kwamen van heinde en verre naar Ospel om bij onze Algemene vergadering aanwezig te zijn. Een korte terugblik.

Eerste belangrijke punt van de vergadering was de benoeming van Marcel Meulen als nieuwe voorzitter. Maar liefst 368 leden stemden in met zijn benoeming. Daarmee is het 2-jarige voorzitterloze tijdperk ten einde. Met Marcel als gezicht van de coöperatie en aanjager van de professionalisering, hebben de leden het volste vertrouwen in de toekomst van de organisatie. 

De voorgestelde wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement om de organisatie van “kringen” goed te kunnen organiseren, leidde tot een korte verduidelijkende discussie. Een statutenwijziging kunnen we nemen wanneer 75% van de leden aanwezig is in de vergadering. Dat quorum werd niet behaald. Daarom vindt er op zaterdag 9 december a.s. een tweede ALV plaats, die enkel over de wijziging van de statuten gaat. In die vergadering moeten dan ¾ van de aanwezige leden vóór de wijziging stemmen. 
Voor de wijziging van het Huishoudelijk reglement is geen quorum vereist. Dit voorstel kreeg een ruime meerderheid van de stemmen en werd goedgekeurd.

Penningmeester Jan-Willem Westra gaf een toelichting op de begroting voor 2024. Aandacht trokken de conservatieve schatting van de inkomsten en de grote bedragen die we reserveren voor het duurzaamheidsfonds en projectontwikkeling. Met een overgrote meerderheid stelde de ALV de begroting voor 2024 vast.

Na de behandeling van deze belangrijke onderwerpen was er tevens aandacht voor de ontwikkeling van het duurzaamheidsfonds, de omgevingsfondsen, de Zuidenwind-Academie en de projecten waar Zuidenwind mee bezig is.

Na een korte pauze bracht André Jurjus de lobbyactiviteiten van “EnergieSamen” voor het voetlicht. Welke zaken zijn voor de energiecoöperaties belangrijk om vast te leggen in de nieuwe elektriciteits- en warmtewet.  André is voorzitter van Energie Samen.

In een kringgesprek met Piet Sanders, bestuurslid Zuidenwind en projectleider Local4Local werd vervolgens ingegaan op de toekomst van het elektriciteitssysteem en de komende veranderingen. Onze kersverse voorzitter Marcel Meulen legde Piet en André een aantal stellingen voor, waarop ze konden reageren. Het werd een levendige interessante discussie o.a. over het verschil energiecoöperaties en -gemeenschappen en de invloed die energiecoöperaties hebben op de energiemarkt.

De definitieve uitslag van de besluiten vindt u in onderstaande tabel.

Voorstel bestuur:VoorTegenOnthoudingTOTAAL
1.   Het verslag van de Algemene vergadering d.d. 28 juni 2023 vast te stellen.360017377
2.   Marcel Meulen te benoemen als voorzitter.36809377
3.   In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten.325547377
4.   In te stemmen met de wijzigingen van het Huishoudelijk reglement.328544377
5.   De begroting voor 2024 vast te stellen.342332377