Besluiten ALV Zuidenwind

Onze leden hebben vooral positief gereageerd op het besluit van het bestuur om de ALV niet fysiek, maar virtueel te laten plaatsvinden. In totaal reageerden 237 leden per mail (plus nog één per post) op onze oproep om deel te nemen aan de besluitvorming. Onderstaand de uitslag. Op grond van art. 18-lid 1 van de statuten, stelde de voorzitter vast dat alle besluiten met een overweldigende meerderheid zijn aangenomen.

Rente
Het dividend op de participaties bedraagt bij besluit van de ALV 5% over het jaar 2019.

Standaard zullen wij bij de participaties 5% bijschrijven per 1-1-2020. Leden krijgen, indien van toepassing, binnenkort een overzicht van de nieuwe stand van de participaties.

Toekomst
Door verscheidene leden is gesuggereerd deze methode van besluitvorming vaker toe te passen. Immers de democratie in de vereniging is er bij gebaat. Het bestuur stelt een werkgroep in, die zich hiermee gaat bezighouden.

   BESLUITEN ALV Zuidenwind 13-21 maart 2020

Totaal ontvangen reacties 238
Voorstel Voor Tegen Onthouding
1. Marieke Manders benoemen als bestuurslid235 0 3
2. Instemming met handelwijze bestuur inzake NEWECOOP 221 1 16
3. Goedkeuring jaarrekening 2019 van Coöperatieve Vereniging Zuidenwind en decharge bestuur232 0 6
4. Rente over participaties in 2019 bepalen op 5%236 0 2
5. Maximaal € 4.600.000 aan participaties uitgeven225 1 12
6. Instemmen met de financiering van windpark Ospeldijk231 0 7