Raad Leudal stemt in met uitgangspunten windenergie: cooperaties nu aan zet

De gemeenteraad van Leudal zegt “ja” tegen nieuwe windenergie in de eigen gemeente. De energiecooperaties hebben nu de kans om nieuwe coöperatieve parken te ontwikkelen, zodat windenergie ten goede komt van de burgers van midden Limburg. De raad stemde in met de windplannen tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2016.

Opbrengsten windmolens voor lokale gemeenschappen

Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en Provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het vraagstuk rond duurzame energie. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. De vier gemeenten en de Provincie Limburg hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet, met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. De raad van de gemeente Leudal is nu akkoord met deze uitgangspunten voor het ontwikkelen van windparken.

Uitgangspunten

Onderstaand de uitgangspunten, zoals vastgesteld door de gemeenteraad, op een rij:

  1. De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van windturbines.

a. De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.
b. Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld.

 1. De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting). Hierin is de gemeente initiërend om in samenspraak met haar omgeving kansrijke ontwikkelgebieden te bepalen.
 2. Grondspeculatie moet worden voorkomen door:
  – In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.
  – De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van windenergie te zien als een samenhangend complex: het windmolenpark
  – Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.
 3. In iedere gemeente wordt tenminste één windenergie locatie ontwikkeld van vier-vijf windturbines.
 4. Gemeenten werken samen aan de vorming van windenergiebeleid.
 5. Gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van gemeentegrensoverschrijdende locaties.
 6. De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten bij de samenwerking en de uitwerking van bovenstaande uitgangspunten en maakt daarover afspraken met gemeenten betreffende mijlpalen, wederzijdse rollen en taken in het uitvoeringsproces.

Vervolg

Nu de raad heeft ingestemd met de uitgangspunten kan verder worden gegaan met het proces van realisering. Echter, zo ver is het nog lang niet. De gemeente gaat nu onderzoeken of er partijen zijn die een windpark willen ontwikkelen. Daarbij komen ook de kansrijke ontwikkelgebieden aan bod en worden de plannen van de partijen getoetst aan de uitgangspunten.

Bron: http://www.leudal.nl/inwoner/nieuws_42583/item/raad-leudal-stemt-in-met-uitgangspunten-windenergie_49940.html