Gemeenten Leudal, Weert en Nederweert gaan op zoek naar mogelijke locaties voor windenergie

De colleges van burgemeester en wethouders van Leudal, Weert en Nederweert willen samen op zoek gaan naar mogelijke locaties voor de ontwikkeling van nieuwe windparken in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van een profijtplan waardoor de winst die voortkomt uit de opgewekte windenergie ten goede komt aan de lokale gemeenschap.

27 nieuwe windturbines

Binnen het Interprovinciaal Overleg is de afspraak gemaakt dat Limburg bijdraagt aan het Nationale Energieakkoord door 27 nieuwe windturbines in 2020 te ontwikkelen. Dit is slechts 1,6% van de landelijke doelstelling. In Limburg staan nu zeven turbines, waarvan vier in windpark Neer.

Coöperatie Zuidenwind start in april 2015 met de bouw van een vijfde windturbine in het Neerse windpark. Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Windmolens zijn daarom een goede manier om op een efficiënte wijze schone energie op te wekken.

Initiatief bij gemeenten

De provincie Limburg heeft aangegeven eerst het initiatief te laten liggen bij de gemeenten. Als er vanuit hier te weinig initiatieven naar voren komen, gaat de provincie bekijken waar windmolens geplaatst kunnen worden. De colleges van burgemeester en wethouders van Leudal, Weert en Nederweert gaan daarom op zoek naar mogelijke locaties voor windenergie. De samenwerking heeft als bijkomend voordeel dat binnen een groter gebied bekeken kan worden waar een eventuele windmolen(s) of nieuw(e) windpark(en) gevestigd zou(den) kunnen worden. Als er binnen de drie grondgebieden van de gemeenten geschikte locaties blijken te liggen, zal hier afzonderlijke besluitvorming over moeten plaatsvinden. Het onderdeel windenergie maakt daarnaast onderdeel uit van de regiovisie over energie die momenteel in voorbereiding is.

Profijtplan

Een van de voorwaarden die de gemeenten hebben afgesproken is dat niet alleen de lasten maar ook de lusten ten goede komen van de burgers en de lokale gemeenschap. Samenwerking met lokale partijen zoals energiecoöperaties achten de gemeenten dan ook wenselijk bij initiatieven voor een nieuw windpark. Om die reden hebben de partijen afgesproken om slechts medewerking te verlenen aan initiatieven waarin het windpark voor een substantieel deel eigendom is van een coöperatie met financieel profijt en een maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving.