Windwijzer 18 maart

Hoe kan mijn stem zorgen voor meer windenergie voor en door burgers?
Windmolens lijken een speerpunt te zijn van de verkiezingscampagnes voor de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015. De komende jaren moeten er veel windmolens bijkomen. De provincies hebben namelijk getekend voor een gezamenlijke uitbreiding van de windcapaciteit op land met 6000 MW in 2023, dat zijn ongeveer 2000 windmolens. Voor Limburg is de taakstelling 95,5 MW.

Hoofdrol voor provincie in windenergie
Windenergie is een van de weinige gevoelige beleidsonderwerpen waarin provincies een hoofdrol spelen. De stemming ten opzichte van windenergie verschilt per provincie. De Volkskrant heeft een enquête gehouden onder de huidige bestuurders in de provincies. Politici in Flevoland zijn bijvoorbeeld erg positief, in Limburg en Brabant is de stemming negatiever. Wordt het geen tijd voor meer positief gestemde statenleden om de plannen uit het Energieakkoord te kunnen realiseren?

Hoe is de politieke stemming in Limburg?
In Limburg is de helft van de huidige statenleden volgens de enquête van de Volkskrant vrij negatief over het realiseren van windenergie. Daarentegen organiseert de provincie momenteel bijeenkomsten voor initiatiefnemers en burgercooperaties en heeft ze diverse voorkeursgebieden aangewezen. De komende jaren moeten er 35 nieuwe windmolens worden gebouwd. In Limburg zijn er vele lokale energie coöperaties die plannen maken voor nieuwe burger-windmolens, in navolging van de gezamenlijke burgerwindmolen van Zuidenwind, De Windvogel en Meerwind.
In het kort een rondje langs de partijen: GL is voorstander van windmolens waar burgers van kunnen meeprofiteren en willen lokale cooperaties ondersteunen. D66 ziet voldoende mogelijkheden om windmolens in lijnvorm in te passen langs kanalen en snelwegen, maar zeker ook op bedrijventerreinen en binnenhavens. De SP en het CDA laten zich niet uit over windenergie, de VVD vindt dat windenergie het beste over de grens opgewekt kan worden en de PVV is zoals overal tegen elke vorm van windenergie.

Draagvlak voor windmolens in Limburg
Vereniging Eigen Huis onderzocht onder 105 lijstaanvoerders hoe belangrijk zij draagvlak onder de bevolking vinden bij het plaatsen van windturbines. Iets meer dan de helft van de politici (57 procent) vindt steun voor de windmolens onder de lokale bevolking een voorwaarde voor de bouw van windmolens. Ook noemen velen de energiecoöperatie als geschikte manier van bewonersparticipatie. De antwoorden van de lijsttrekkers staan voor de provincie Limburg op de website van Vereniging Eigen Huis. Zuidenwind is van mening dat windenergie voor en door burgers gerealiseerd moet worden. Wanneer burgers zelf eigenaar zijn van de windturbines, bepalen zij samen de beste locatie en de verdeling van de rendementen.

Maatschappelijke organisaties op de bres voor wind
Hoewel veel statenleden in Limburg een sombere kijk hebben op windenergie, geldt dit niet voor veel maatschappelijke organisaties. De volgende maatschappelijke partijen hebben zich verenigd in een ‘Manifest’: Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB, Natuurrijk Limburg, Instandhouding Kleine Landschapselementen IKL, IVN Limburg, Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, ARK Natuurontwikkeling, Bosgroep Zuid-Nederland, Limburgs Particulier Grondbezit, RECRON, VVV-Limburg, Leisure Port, Routebureau Noord- en Midden-Limburg, ANWB. Met dit Manifest willen de Manifestpartners input leveren voor het nieuwe Coalitieakkoord van het komende college van GS van de Provincie Limburg. Ten aanzien van windenergie adviseren zij: “Stimuleer gemeenten om initiatieven voor windenergie te ontplooien, passend binnen de kaders die in het POL 2014 zijn aangegeven.” Een duidelijk pleidooi voor meer windenergie in Limburg.

Verkiezingsdebat over dit manifest: donderdag 12 maart organiseert de Natuur en milieufederatie samen met de andere Manifestpartners vanaf 19.30 uur een Verkiezingsdebat voor provinciale lijsttrekkers georganiseerd over het gezamenlijke manifest. Locatie: kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2 in Herkenbosch/Roermond.